Integritetspolicy


MTRecruit värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle
vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). I denna integritetspolicy går vi igenom hur vi samlar
in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem
gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina
personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga
namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är
personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på
vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.


VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
adress, är
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG SOM KUND OCH DESS ÄNDAMÅL
Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna
hantera köp.
• Leverans (inklusive avisering och
kontakter rörande leveransen).
• Identifikation och ålderskontroll.
• Hantering av betalning (inklusive
analys av möjliga betallösningar vilket
kan innefatta en kontroll gentemot
betalningshistorik och inhämtning av
kreditupplysningar från Klarna).
• Hantering av reklamations- och
garantiärenden.
• Namn.
• Personnummer.
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
• Betalningshistorik.
• Betalningsinformation.
• Kreditupplysningar från
kreditupplysningsföretag.
• Köpinformation (t.ex. vilken vara
som har beställts eller om varan
ska levereras till en annan adress).
• Användaruppgifter för Mina sidor
(endast medlemmar).
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska
kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden
inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om
36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna
fullgöra företagets
rättsliga förpliktelser.
• Nödvändig hantering för
uppfyllande av företagets rättsliga
förpliktelser enligt lagkrav, domslut
eller myndighetsbeslut (t.ex.
bokföringslagen,
penningtvättslagen eller reglerna
om produktansvar och
produktsäkerhet, vilka kan kräva
framtagande av kommunikation
och information till allmänheten
och kunder om produktlarm och
produktåterkallelser vid
exempelvis en defekt eller
hälsovådlig vara).
• Namn.
• Personnummer.
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
• Betalningshistorik.
• Betalningsformation.
• Din korrespondens.
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe,
eventuellt fel/klagomål.
• Användaruppgifter för Mina sidor
(endast medlemmar).
Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om
uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36
månader därefter.

Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna hantera
kundserviceärenden.
• Kommunikation och besvarande av
eventuella frågor till kundservice (via
telefon eller i digitala kana ler, inklusive
sociala medier).
• Identifiering.
• Utredning av eventuella
klagomål-och supportärenden
(inklusive teknisk support).
• Namn.
• Personnummer.
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
• Din korrespondens.
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe,
eventuellt fel/klagomål.
• Tekniska uppgifter om din
utrustning.
• Användaruppgifter för Mina sidor
(endast medlemmar).
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.
Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna
genomföra och
hantera deltagande
i tävlingar och/eller
event.
• Kommunikation innan och efter
deltagande tävlingar eller ett event
(t.ex. bekräftelse på anmälningar,
frågor eller utvärderingar).
• Identifiering och kontroll av ålder.
• Valet av vinnare och förmedling
av eventuella vinster.
• Namn.
• Personnummer eller ålder.
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
• Uppgifter lämnade i utvärderingar
av event.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt oberättigade intresse
av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.
Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.
Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna förhindra
missbruk av en tjänst
eller för att förhindra,
förebygga och utreda
brott mot företaget.
• Förhindrande och utredning av
eventuella bedrägerier eller andra
lagöverträdelser.
• Förhindrande av skräppostutskick,
phishing, trakasserier, olovlig in
loggning på medlemskonton eller
andra åtgärder som är förbjudna
enligt lag eller våra köp-, medlems
eller tjänstevillkor.
• Skydd och förbättring av vår
IT-miljö mot angrepp och intrång.
• Personnummer.
• Köp- och användargenererade data
(t.ex. klick- och besökshistorik).
• Tekniska data rörande enhetersom
används och dess inställningar
(t.ex. språkinställning, IPadress,
webbläsarinställningar, tidzon,
operativsystem, skärmupplösning
och plattform).
• Uppgifter om hur våra digitala
tjänster används.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.
Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.
Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna
utvärdera, utveckla
och förbättra våra
tjänster, produkter
och system för
kundkollektivet
i stort.
• Anpassning av tjänster för att bli
mer användarvänliga (t.ex. ändra
användargränssnittet för att
förenkla informationsflödet eller för
att lyfta fram funktioner som ofta
används av kunder i våra digitala
kanaler).
• Framtagande av underlag i syfte att
förbättra varu- och logistikflöden
• Framtagande av underlag för att
utveckla och förbättra vårt
sortiment.
• Framtagande av underlag i syfte att
planera ny- och eventuella
avetableringar av butiker och lager.
• Ge våra kunder möjligheten att
påverka vårt sortiment.
• Framtagande av underlag för att
förbättra IT-system i syfte att
generellt höja säkerheten för
företaget och våra
besökare/kunder.
• Analyser av de uppgifter vi samlar
in för ändamålet. Baserat på de
uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik,
ålder och kön) sorteras du in i en
kundgrupp för vilket analyser sedan görs
på en aggregerad nivå med hjälp av
identifierade eller pseudonymiserade
data, utan någon koppling till dig som
individ. Insikterna från
analysen ligger bl.a. till grund för
vilka produkter som köps in.
• Ålder.
• Kön.
• Bostadsort.
• Korrespondens och
feedbackavseende våra tjänster och
produkter.
• Köp- och användargenererade data
(t.ex. klick- och besökshistorik).
• Tekniska data rörande enheter som
används och dess inställningar (t.ex.
språkinställning,
• IP-adress, webbläsarinställningar,
tidszon, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).
• Information om hur du har
interagerat med oss, dvs. hur du har
använt tjänsten, var och hur länge
olika sidor besökts, svarstider,
nedladdningsfel, hur du når och
lämnar tjänsten etc.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders
berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG SOM ÄR MEDLEM I VÅR KUNDKLUBB
Ändamål Användning Kategorier av personuppgiftslagen
För att kunna
administrera
ditt medlemskap
och för att kunna
skapa Mina sidor.
• Skapandet av inloggningsfunktion.
• Upprätthållandet av korrekta och
uppdaterade uppgifter.
• Möjligheten för dig att följa din
köp-och betalningshistorik.
• Möjligheten för dig att spara
favoriter och liknande
underlättande åtgärder.
• Hantering av dina kundval (t.ex.
din profil och dina inställningar).
• Namn.
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
e-post och telefonnummer).
• Användarnamn och lösenord.
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina
personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i
lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför
neka dig medlemskap.
Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet
under en period om 24 månader).

KÄLLOR DÄR VI HÄMTAR UPPGIFTER
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du
använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan
(s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.


VILKA VI KAN KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina
personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är
ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har
personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
2. Betallösningar (kortinlösandeföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
4. IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra
åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan
lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga
avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter
som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende
internationell överföring av personuppgifter.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa
företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt
personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget
ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det
enligt lag eller vid misstanke om brott.
2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3. Företag som erbjuder betallösningar (t.ex. kortinlösandeföretag och banker)
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det
företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

HÄR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER
Dina personuppgifter behandlas alltid inom EU/EES och alla våra egna IT-system fanns inom EU/EES.


TID DINA UPPGIFTER SPARAS
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.


DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina
personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du
begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av
ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om
varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att
säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen
för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Tänk på att du som är medlem hos MTRecruit kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för
invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet
har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det fanns legala skyldigheter som hindrar oss från att
omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelag
stiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också
hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera
personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den
begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du
bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under
den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver
personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos
oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för
ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida
våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva
lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att
skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring
och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en
sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som
väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för
att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har
möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen
omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsända
mål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post,
e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller
annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du
invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det
ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och erbjudanden.
T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända
mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.

HANTERING AV PERSONNUMMER
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet,
nödvändigt för säker identifiering eller om det fanns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid
användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är
tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.


HUR VI ANVÄNDER COOKIES
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och
sparas på din webbläsare eller enhet. På https://www.mtrecruit.se använder vi följande cookies:
1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första
hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som
liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver
cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för
övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella
inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta
relevant marknadsföring till dig.


STYR SJÄLV ANVÄNDNINGEN AV COOKIES
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur
du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att
endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i
åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.


VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.
Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller
obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi
ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

DATAINSPEKTIONEN
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett
företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM DATASKYDD
Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på vår arbetsplats som hanterar
just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på web@katsumi.se. Vi kan komma att göra ändringar i vår
integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn fanns alltid här på webbplatsen. Vid
uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis
ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är
avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du
att få information på https://www.mtrecruit.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna
börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden
av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.